Prohlížeč webového obsahu

Zobrazit nabídku
Načítání...

Informace o webovém portálu PSEUD

O aplikaci

Webový portál PSEUD (Portál systému evidence uměleckých děl) slouží k publikaci zveřejněných záznamů z evidence odcizených a nalezených předmětů kulturní hodnoty evidovaných „Službou kriminální policie a vyšetřování“ pro státní organizace a veřejnost.

 

Úvod

Česká republika má od července 2009 multimediální systém pro ochranu kulturního dědictví. Jeho počátky přitom sahají ještě do období společného státu Čechů a Slováků – konkrétně do roku 1991.

 

Po roce 1989 prudce vzrostla kriminalita v oblasti předmětů kulturního dědictví. Z galerií, kostelů, ale i dalších míst začaly mizet nejrůznější předměty historické hodnoty, které z valné části mířily za hranice Československa.

 

V roce 1991 proto vláda uložila ministrům kultury a vnitra, aby zajistili spolupráci mezi svými resorty a společně s církvemi zajistili preventivní ochranu předmětů kulturního dědictví. Tak začal vznikat projekt na ochranu movitého kulturního dědictví: multimediální databázový systém. Jeho dodavatelem se stala společnost Giga a celý systém tehdy stál na počítačích Apple Macintosh.

 

Zkušební provoz Systém evidence uměleckých děl (SEUD) byl zahájen na podzim roku 1992. Jeho základem byl standardní formulář Interpolu, který se využívá pro popis hledaných odcizených předmětů. Ten byl navíc doplněn digitálními fotografiemi. Na jaře roku 1993, po zániku Československa, byl systém nasazen do ostrého provozu v obou resortech a na straně Ministerstva vnitra ČR zařazen do oficiálních kriminalistických databází. V roce 1994 se k využívání systému přidává ještě Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Generálního ředitelství cel.

 

V loňském roce proběhlo výběrové řízení, jehož cílem byla modernizaci celého systému. Jeho vítězem se stala společnost Techniserv navrhující využít technologie IBM. Velkou část finančních prostředků poskytly Norské finanční mechanismy, které jako jedny z mála evropských fondů vyčleňují prostředky i na ochranu kulturních památek.

 

Kontakt

Informace a poznatky k odcizeným a nalezeným předmětům zasílejte na adresu:
Policejní prezídium ČR
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Odbor pátrání
170 89 Praha 7, poštovní schránka 62/KPV
e-mail: uskpv.seud@mvcr.cz
tel.: +420 974 834 576

fax: +420 974 834 715

  

Druhy uživatelských kont a přístupů

Informace o úrovni přístupů, zobrazení a možnostech vyhledávání

Nelogovaný uživatel:

Přístup určený pro veřejnost, s částečným náhledem a funkcemi. Podrobně viz. níže.

Logovaný uživatel:

Přístup určený pro spolupracující státní organizace na základě vyplněného registračního formuláře. Možnosti náhledu a použitelných funkcí je větší než u nelogovaného uživatele.  

 

Náhled omezeného přístupu u nelogovaného uživatele

Nezalogovaný uživatel si může v systému PSEUD zobrazit jen informativní náhled a může využívat jen částečné podpůrné funkce jako vyhledávání (jen podle zobrazených parametrů - Status, Charakter předmětu..., ) atd. Pro plné prohlížení záznamů je třeba se zalogovat pod svým uživatelským účtem.

Obrázek č.1 ukazuje omezený výpis nezalogovaného uživatele

                                                                                           Obrázek 1: Ukázka omezeného přístupu

  

Jak vyhledávat

1. Prohlížení databáze záznamů

Tento bod popisuje postup pro procházení a vyhledávání záznamů uložených v systému PSEUD. Pro prohlížení záznamů je třeba postupovat podle následujících kroků:

    1.1 Uživatel vybere z nabídky PSEUD položku Prohlížeč záznamů

    1.2 Systém zobrazí následující dvě okna:
          1.2.1 Filtr prohlížeče záznamů – ovládání viz postup 2 (obrázek 3).

          1.2.2 Procházet záznamy – následující kroky tohoto postupu (obrázek 2)

    1.3 Okno Procházet záznamy umožní uživateli prohlížení záznamů databáze, pracuje v následujících režimech:

          1.3.1 Řádkový – zobrazení tabulky záznamů se základními informacemi, malým náhledem (obrázek) v řádku a akcemi, které lze s daným záznamem

                   provést. Přepnutí do detailního režimu se provádí pomocí odkazu v pravém dolním rohu okna Detailní zobrazení, případně kliknutím na akci

                   Detail (lupa) v řádku některého ze zobrazených záznamů.

          1.3.2 Detailní – prohlížení kompletní informace o předmětu. Je zobrazen vždy jeden záznam na stránce. Přepnutí do řádkového

                   zobrazení lze provést pomocí odkazu Řádkové zobrazení v pravém horním nebo spodním rohu okna.

    1.4 Ovládání řádkového zobrazení:

          1.4.1 Seřazení záznamů – V záhlaví tabulky může uživatel klepnutím na jednotlivé názvy sloupců určit, dle kterého sloupce chce záznamy seřadit.

          1.4.2 Větší náhled obrázku pro konkrétní záznam – pro zobrazení uživatel posune kurzor myši na malý náhled obrázku konkrétního záznamu.

          1.4.3 Přechod na detail konkrétního předmětu – uživatel klepne na odkaz Detail (lupu) v příslušném řádku, kde je tento předmět zobrazen.

          1.4.4 Stránkování záznamů: V zápatí tabulky záznamů jsou tlačítka První, Předchozí, Další a Poslední, které umožní přechod na příslušnou stránku se

                   záznamy.

          1.4.5 Popis ovládání řádkového režimu je shrnut v obrázku 2. Obrázek obsahuje popisy s čísly odkazujícími na jednotlivé kroky výše zmíněného

                   postupu.

 

Obr. 1Obrázek 2: Okno Prohlížeč záznamů - řádkové zobrazení

 

1.5 Ovládání detailního zobrazení:

      1.5.1 Stránkování: (viz bod 1.4.5) – tj. stejně jako u řádkového zobrazení s rozdílem, že v detailu je posun vždy o jeden záznam nikoliv o stránku

               záznamů.

      1.5.2 Další možnosti a funkce ovládané z detailního zobrazení jsou popsány v následujících postupech.

      1.5.3 Detailní zobrazení je shrnuto obrázkem 3.

 

Obr. 2Obrázek 3: Okno Prohlížeč záznamů - detailní zobrazení

 

2. Filtr prohlížeče záznamů

Filtr záznamů umožňuje vyhledávání záznamů podle uživatelem definovaných kritérií. Filtr je přístupný v okně, které se uživateli zobrazí při prohlížení předmětů nad oknem Prohlížeč záznamů. Následující postup popisuje postup pro vytvoření omezujících podmínek pro vyhledávání a zobrazení výsledného výběru záznamů podle zadaných podmínek. Tento výběr lze dále procházet (prohlížet) způsobem popsaným v bodě 1.
    2.1 Uživatel vybere z nabídky PSEUD položku Prohlížeč záznamů.
    2.2 Systém zobrazí následující dvě okna:
          2.2.1 Filtr prohlížeče záznamů – následující kroky tohoto postupu (obr. 4).
          2.2.2 Prohlížeč záznamů  - viz bod 2. Prohlížení záznamů.
    2.3 Ovládání okna Filtr prohlížeče záznamů:
          2.3.1 Uživatel zvolí jeden atribut a operátor z nabídky.

          2.3.2 Zadá hodnotu, která má být pomocí zvoleného operátoru porovnána s vybraným atributem. (např. Atribut: Druh předmětu, operátor: spadá do,

                   hodnota: Obraz).

          2.3.3 Potvrdí tlačítkem Přidat do výrazu – tímto je přidána podmínka do výsledné formule.

          2.3.4 Tento postup (kroky 2.3.1 – 2.3.3) lze libovolně krát opakovat a vytvořit tak složitější formuli. Pokud uživatel zadá více vyhledávacích

                    podmínek týkajících se stejného atributu, lze u tohoto atributu zvolit, zda se mezi jednotlivými podmínkami použije logická spojka A/NEBO.

                    Pro vyhledávací podmínky týkajících se různých atributů se vždy použije logická spojka A.

          2.3.5 Seznam zadaných vyhledávacích podmínek (vyhledávací formule) je zobrazen v tabulce, kde každý řádek reprezentuje jednu podmínku,

                   pomocí odkazu odebrat, je pak možné podmínku z formule odebrat.

          2.3.6 Pro použití vyhledávání pomocí formule vytvořené v korcích (2.3.1-2.3.4) je potřeba klepnout na tlačítko Vyhledat.

Postup je shrnut a znázorněn na obr. 4.

 

Obr. 3Obrázek 4: Okno Filtr prohlížeče záznamů